Fotoprotocol

Inachtnemend de grondslag gerechtvaardigd belang voor verenigingen, geldt dat Tennisverenigingen mogen filmen en foto’s maken bij bijvoorbeeld evenementen en deze plaatsen op de website zonder uitdrukkelijke toestemming.

Tennisvereniging De Punt Zeewolde, hierna te noemen de Vereniging hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website, in nieuwsbrieven en op social media. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan de Vereniging zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen. Pasfoto’s van de leden die zich hebben aangemeld als lid van de vereniging worden volgens de richtlijnen van de KNLTB in KNLTB club opgenomen. Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.

1. MAKEN VAN FOTO EN VIDEO OPNAMES

1.1. Tijdens alle activiteiten door de Vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

1.2. Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

  1. Wedstrijden en (officiële) toernooien;
  2. Verenigingsactiviteiten, zoals: Toernooien, Competitie en Evenementen en Trainingen).

1.3. Het is NIET toegestaan foto’s en of opnames te maken in of om de kleedruimtes.

2. BEWAKING PRIVACY GEBRUIK VAN OPNAMEN

2.1. De Vereniging draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst worden op de website, nieuwsbrieven en social media.

2.2. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, nieuwsbrieven, social media en voor gebruik in KNLTB club wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

2.3. Door een trainer en/of coach en/of team captain kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach en/of team captain aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen gebruikt worden voor de website.

2.4. In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.

2.5. Leden en/of ouders van jeugdleden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

3. GEBRUIK WEBSITE/SOCIAL MEDIA

3.1. De Vereniging beheert de website www.tvdepunt.nl en de facebookpagina's: https://www.facebook.com/TV-De-Punt-613542268770084 en https://www.facebook.com/OpenZeewolderTenniskampioenschappen.

3.2. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de tennisvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.

3.3. Facebook heeft een promotiefunctie en is gericht op buitenstaanders. De pagina's zijn derhalve open.

3.4. Binnen de Vereniging bestaan er geen officiële WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp (groepen) gebeurt die de naam van de Vereniging dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan de Vereniging.

3.5. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en facebook berust bij de Vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

3.6. Er worden geen foto’s van individuen geplaatst op de website, in de nieuwsbrieven en op facebook, als de ouders/lid bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;

3.7. De Vereniging plaatst geen foto’s waar mensen raar/gênant op staan, tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Mocht een persoon desondanks toch vinden dat hij/zij hier beschamend opstaat dan zal deze foto op verzoek worden verwijderd. De commissie Communicatie is hier verantwoordelijk voor en het bestuurslid Functionaris Gegevensbescherming is eindverantwoordelijk.

3.8. Als ouder/verzorgers bezwaar heeft/hebben tegen een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen.

3.9. Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website, de nieuwsbrieven en facebook-pagina's;

4. HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1. Achternamen worden alleen geplaatst in het kader van nieuws.

4.2. Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd.

5. SANCTIES

5.1. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd. Voor vragen of bezwaar kunt u terecht op emailadres [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Telefoneren is mogelijk na contact per e-mail.

T.V. De Punt

Sportlaan 9
3893 AB Zeewolde

KVK-nummer

40656210