Clausule geheimhouding verwerking persoonsgegevens

Deze clausule is van toepassing op vrijwilligers die, vanuit hun functie in de vereniging, in aanraking komen met persoonsgegevens.

Het is de (vrijwilliger/werknemer) verboden om zonder voorafgaande toestemming van de (vereniging/werkgever) gedurende de looptijd en na beëindiging van de (vrijwilligersovereenkomst/ arbeidsovereenkomst) aan derden informatie te verschaffen over alle zaken betreffende de bedrijfsvoering en alle overige zaken die de (vereniging/werkgever), dan wel relaties van de (vereniging/werkgever) betreffen, tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de (vrijwilliger/werknemer).

Voor zover bij de (vrijwilliger/werknemer) twijfel mocht bestaan ten aanzien van het vertrouwelijke karakter van de gegevens zal hij / zij hierover de (vereniging/werkgever) raadplegen. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat in beginsel alle gegevens van de (vereniging/werkgever) en/of haar relaties vertrouwelijk zijn, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

(Vrijwilliger/werknemer) zal – tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de (vrijwilliger/werknemer) - zonder toestemming van de (vereniging/werkgever) geen afschrift of aantekeningen van persoonsgegevens opgenomen in correspondentie, elektronische informatie en andere informatiedragers, aan derden tonen of buiten de werkruimte(n) van de (vereniging/werkgever) brengen. De (vrijwilliger/werknemer) zal al zulke informatiedragers, voor zover in zijn/haar bezit of te zijner/harer beschikking bij het einde van de werkzaamheden voor de (vereniging/werkgever) terstond aan de (vereniging/werkgever) retourneren of op verzoek van de (vereniging/werkgever) onmiddellijk vernietigen. Ook na beëindiging van (de vrijwilligersovereenkomst/de arbeidsovereenkomst), blijft dit artikel onverkort van kracht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Telefoneren is mogelijk na contact per e-mail.

T.V. De Punt

Sportlaan 9
3893 AB Zeewolde

KVK-nummer

40656210