Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging De Punt Zeewolde, gevestigd te Zeewolde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656210, hierna te noemen de Vereniging.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid wilt worden van de vereniging;
 2. via het contactformulier contact met ons opneemt;
 3. wilt deelnemen aan door de vereniging georganiseerde competitie, jeugdactiviteiten, evenementen, en toernooien;
 4. wilt deelnemen aan de door de tennisschool georganiseerde tennislessen en activiteiten;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht;
 2. lidmaatschapsnummer wat wordt verstrekt door de KNLTB na inschrijving lidmaatschap van de vereniging;
 3. uw bankrekeningnummer voor de financiële administratie t.b.v. verzenden contributienota en incasseren contributiegelden, kantinewaarborgsom, etc.;
 4. uw voorkeur omtrent betaling van contributie (machtigingsformulier);
 5. de met u gemaakte afspraken over het door u gekozen lidmaatschap en/of afspraken die met u zijn gemaakt inzake uw lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging.

 1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. het lidmaatschap te effectueren;
 2. registratie voor deelname aan competitie, toernooien, activiteiten, tennislessen;
 3. nieuwsbrieven te verzenden;
 4. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 5. dienstverlening te verbeteren;
 6. de website te optimaliseren.

2. INFORMATIE, INZAGE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

2.2 U kunt contact opnemen met bestuurslid Functionaris Gegevensbescherming via [email protected] voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door sponsors.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

3.2 Minderjarigen Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

3.3 Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

4. DERDEN

4.1 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden (zogenaam verwerkers) werken op grond van een, indien daartoe noodzakelijk, met ons afgesloten verwerkersovereenkomst.

4.2 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. Tennisschool RGSports, inzake registratie van uw deelname aan tennislessen en activiteiten;
 2. KNLTB, i.v.m. registratie van uw lidmaatschap van de vereniging
 3. LISA Sports Informatiesystemen, het club management systeem wat de KNLTB inzet voor de Ledenadministratie via KNLTB club;
 4. Incassobureau, ingeval na 2 aanmaningen van contributie u nalatig bent in betalen van contributie.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

De Vereniging heeft op de website een Fotoprotocol geplaatst, waar u nader wordt geïnformeerd over het gerechtvaardigd belang van de vereniging inzake beeldmateriaal.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen Voor vragen u contact opnemen met de bestuurslid Functionaris Gegevensbescherming via [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Telefoneren is mogelijk na contact per e-mail.

T.V. De Punt

Sportlaan 9
3893 AB Zeewolde

KVK-nummer

40656210